Algemene Voorwaarden

Welkom bij Dejongehoveniers.nl! Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden, die altijd van toepassing zijn wanneer u gebruik maakt van onze website of een bestelling plaatst. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper, dus lees ze goed door. We raden u aan om de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later nog eens kunt nalezen.

Artikel 1. Definities

1.1 Dejongehoveniers.nl: Handelend onder de naam ‘De Jonge Hoveniers’, gevestigd te Eerbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK69737142.

1.2 Website: De website van Dejongehoveniers.nl, te vinden op https://www.dejongehoveniers.nl en alle bijbehorende (sub)domeinen.

1.3 Consument: Een natuurlijk persoon die een Overeenkomst aangaat met Dejongehoveniers.nl, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.4 Zakelijke klant: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Dejongehoveniers.nl, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Dejongehoveniers.nl en de Klant, waarbij de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

1.6 Algemene Voorwaarden: Deze onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Dejongehoveniers.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Als de Consument of Zakelijke klant bepalingen of voorwaarden opneemt in zijn opdracht, bevestiging of mededeling die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Dejongehoveniers.nl slechts bindend als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle prijzen op de Website en in andere materialen van Dejongehoveniers.nl zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen.

3.2 Als er verzendkosten worden berekend, zal dit duidelijk en tijdig vermeld worden voor het sluiten van de Overeenkomst. Deze kosten worden apart weergegeven in het bestelproces. Als er geen verzendkosten worden berekend of als deze zijn verwerkt in de prijs, wordt dit ook vermeld op de aangegeven wijze.

3.3 De inhoud van de Website en andere materialen is met de grootste zorg samengesteld. We doen ons best om alle informatie correct en volledig weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd het geval is. Prijzen en andere informatie zijn daarom onder voorbehoud van duidelijke programmeer- en typefouten.

3.4 Dejongehoveniers.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen als gevolg van beeldschermkwaliteit. Onze echte kerstbomen zijn natuurproducten. De afbeeldingen op de Website van deze kerstbomen zijn slechts indicatief. We staan echter garant voor de kwaliteit van de geleverde kerstbomen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument of Zakelijke klant het aanbod van Dejongehoveniers.nl aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Als de Consument of Zakelijke klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dejongehoveniers.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Consument of Zakelijke klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Als blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze van het aangaan van de Overeenkomst door de Consument of Zakelijke klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Dejongehoveniers.nl het recht om de prijzen hierover aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling door Dejongehoveniers.nl is ontvangen, worden de producten met inachtneming van het gestelde in lid 3 van dit Artikel zo spoedig mogelijk verzonden.

5.2 Dejongehoveniers.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website en in andere materialen wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en wordt er een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de producten zullen worden geleverd. Als er geen levertermijn is overeengekomen, zullen de producten in ieder geval binnen 30 dagen worden geleverd.

5.4 De genoemde levertermijn is een indicatie. We doen ons uiterste best om binnen de indicatietermijn te leveren. Als we de producten niet binnen de termijn kunnen leveren, zullen we dit uiterlijk binnen 30 dagen melden. Als dit niet mogelijk is binnen 30 dagen of vijf werkdagen voor Kerstmis, zullen we de Consument of Zakelijke klant hier tijdig van op de hoogte stellen. In dat geval kan de Consument of Zakelijke klant akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.5 Aflevering vindt plaats op de begane grond.

5.6 Dejongehoveniers.nl raadt de Consument of Zakelijke klant aan de geleverde producten te inspecteren en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn schriftelijk of per e-mail te melden. Zie naderhand lid 9 over garanties.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Dejongehoveniers.nl behoudt zich, ten opzichte van de Zakelijke klant, het eigendom van de geleverde goederen voor. De goederen blijven eigendom van Dejongehoveniers.nl totdat de volledige betaling is ontvangen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 De Consument heeft het recht om de op afstand gesloten Overeenkomst met Dejongehoveniers.nl binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Alleen de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de Consument. Eventuele door de Consument betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de Consument zullen bij retour van de gehele bestelling aan de Consument worden terugbetaald.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten na te gaan. Als de Consument meer heeft gedaan dan redelijkerwijs nodig is, is Dejongehoveniers.nl gerechtigd kosten in rekening te brengen of, als het product in het geheel niet meer verkoopbaar is, de retourzending te weigeren.

7.3 De Consument kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de gestelde termijn aan Dejongehoveniers.nl te retourneren, of door binnen deze termijn Dejongehoveniers.nl op de hoogte te stellen van het feit dat hij het product wenst te retourneren, waarna hij het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 werkdagen, zal retourneren. Producten kunnen worden geretourneerd naar het adres dat vermeld staat op het verzendlabel.

7.4 Reeds door de Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, worden terugbetaald aan de Consument.

7.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten:

  • Die zijn vervaardigd volgens specificaties van de Consument, zoals bedrukte artikelen;
  • Die snel kunnen bederven of verouderen, zoals natuurlijke, echte kerstbomen.

7.6 Op de Website wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie verstrekt over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure.

Artikel 8. Betaling

8.1 De Consument of Zakelijke klant dient betalingen aan Dejongehoveniers.nl volgens de op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Dejongehoveniers.nl is vrij in de keuze van de aangeboden betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Dejongehoveniers.nl duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst, aan de Consument of Zakelijke klant verstrekt.

8.2 Als de Consument of Zakelijke klant niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de factuurdatum van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande factuurbedrag is in dat geval de wettelijke rente verschuldigd.

8.3 Bij niet tijdige betaling is de Consument of Zakelijke klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, inclusief kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1 Dejongehoveniers.nl staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en aan de op de datum van het sluiten van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Als overeengekomen, staat Dejongehoveniers.nl er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door Dejongehoveniers.nl, fabrikant of importeur aan de Consument verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst heeft.

9.3 Als het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst voldoet, dient de Consument of Zakelijke klant Dejongehoveniers.nl daarvan binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.4 Als Dejongehoveniers.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Consument of Zakelijke klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de Consument of Zakelijke klant betaalde prijs voor het product.

Artikel 10. Klachtenprocedure

10.1 Als de Consument of Zakelijke klant een klacht heeft over een product (zie Artikel 9 over garantie en conformiteit) of andere aspecten van de dienstverlening van Dejongehoveniers.nl, kan hij telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De contactgegevens vindt u onderaan deze Algemene Voorwaarden.

10.2 Dejongehoveniers.nl zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie geven op de klacht. Als het nog niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Dejongehoveniers.nl binnen drie werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Consument of Zakelijke klant.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Dejongehoveniers.nl verwerkt de persoonsgegevens van de Consument of Zakelijke klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Het bestelproces op de Website bevat voldoende controlemogelijkheden. Als de Consument of Zakelijke klant desondanks invulfouten maakt, aanvaardt Dejongehoveniers.nl geen enkele aansprakelijkheid.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Dejongehoveniers.nl jegens de Zakelijke klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.3 Aansprakelijkheid van Dejongehoveniers.nl jegens de Zakelijke klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.4 Buiten de in lid 1 en 2 van dit Artikel genoemde gevallen rust op Dejongehoveniers.nl jegens de Zakelijke klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Dejongehoveniers.nl.

12.5 De aansprakelijkheid van Dejongehoveniers.nl jegens de Zakelijke klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts als de Zakelijke klant Dejongehoveniers.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, en Dejongehoveniers.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dejongehoveniers.nl adequaat kan reageren.

12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Zakelijke klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Dejongehoveniers.nl meldt.

12.7 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, in- en uitvoerbelemmeringen, en in het geval dat Dejongehoveniers.nl door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Dejongehoveniers.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd als de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dejongehoveniers.nl gevestigd is.

13.3 Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaan.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Dejongehoveniers.nl

Molenstraat 28 6961 DT Eerbeek

info@dejongehoveniers.nl

KvK-nummer: 69737142

Met deze wijzigingen is de tekst aangepast zodat de algemene voorwaarden overeenkomen met het bedrijf “De Jonge Hoveniers” en de juiste domeinnaam en contactgegevens worden vermeld. Let er wel op dat het altijd aan te raden is om de algemene voorwaarden door een jurist te laten controleren en eventuele specifieke details voor uw bedrijf op te nemen.

Winkelwagen